Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Bij het bezoeken van onze website of het invullen van het contactformulier, kan het zijn dat soms persoonlijke gegevens met ons worden gedeeld. Wij verwerken en gebruiken deze gegevens op een veilige manier. Geheel volgende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand wordt hier meer over uitgelegd.

Wie zijn wij?
Acervus! VA & Office Support is een eenmanszaak, gevestigd te Born Graetheide 46a. We staan ingeschreven bij het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 86783378, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Welke gegevens worden bewaard?
Acervus! VA & Office Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
Voor- en achternaam, (eventuele) bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres, bankrekeningnummer en KvK nummer.

Het doel om je persoonsgegevens te verwerken zijn:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Telefonisch of per email contact opnemen indien dit nodig is om onze
  dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Klachtenafhandeling
 • Acervus! VA & Office Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

Bewaartermijn van je gegevens
Acervus! VA & Office Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

 • Offertes :  na 7 jaar worden de offertes verwijderd
 • Facturen :  na 7 jaar worden de facturen verwijderd
 • E-mail : na 5 jaar worden de e-mails verwijderd
 • Agenda :  na 2 jaar worden de contactgegevens uit de agenda verwijderd
 • Klachten : na 1 jaar worden alle gegevens met betrekking tot klachten uit ons systeem verwijderd
 • Nieuwsbrief : geen bewaartermijn. U kunt zelf uw gegevens uit ons systeem laten verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@acervusofficesupport.nl zodat deze informatie wordt verwijderd.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Acervus! VA & Office Support neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Acervus! VA & Office Support) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Acervus! VA & Office Support verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Acervus! VA & Office Support gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Acervus! VA & Office Support gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Acervus! VA & Office Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@acervusofficesupport.nl.

Acervus! VA & Office Support wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Acervus! VA & Office Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@acervusofficesupport.nl.

 

Acervus! VA & Office Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de privacy en cookie statement, aan te brengen.

 

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 25-06-2022