Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.acervusofficesupport.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Acervus! VA & Office Support (hierna te noemen: AVO). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. AVO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen ligt bij AVO. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AVO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid

AVO spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AVO.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met AVO. Voor de op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AVO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

script