Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

1.1
Opdrachtnemer: Acervus! VA & Office Support, gevestigd Graetheide 46a in Born. KvK nummer: 86783378.

1.2
Opdrachtgever: de partij die Diensten afneemt van Opdrachtnemer of waarmee de Opdrachtnemer de samenwerking aangaat.

1.3
Diensten: de overeengekomen werkzaamheden die door Opdrachtnemer tegen betaling wordt uitgevoerd en waar de Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.

1.4
Overeenkomst: de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer en op alle Overeenkomsten die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

2.2
Door ondertekening van de offerte gaat Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.

2.3
Indien Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst een derde partij inschakelt, gelden ook voor deze partij de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.

2.4
Voor de Overeenkomst gelden alleen de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden
nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.5
Mochten er één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden helemaal of deels nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de Algemene
Voorwaarden volledig van kracht.

2.6
Opdrachtnemer behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatst toegestuurde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

2.7
Het niet eisen van naleving van de Algemene Voorwaarden leidt niet tot verval van rechten.

Artikel 3: Aanbieding, Offerte en Overeenkomst

3.1
Ieder door Opdrachtnemer gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door Opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook, indien in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen.

3.2
Indien in de afgegeven offerte geen geldigheidsduur is vastgelegd, houdt dit automatisch in
dat de afgegeven offerte 14 kalenderdagen geldig is. Na 14 kalenderdagen vervalt de betreffende offerte en kan op deze offerte geen aanspraak meer worden gemaakt.

3.3
Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle informatie verstrekken waar Opdrachtnemer om heeft gevraagd, of waarvan Opdrachtgever in redelijkheid moet begrijpen dat Opdrachtnemer deze nodig heeft voor het afgeven van een juiste aanbieding van de Diensten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.4
Blijkt na afgifte en/of geaccordeerde offerte dat punt 3.3 niet is nagekomen kan Opdrachtnemer besluiten per direct de offerte te laten vervallen.

3,5
Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en dergelijke van de Diensten, welke door Opdrachtnemer worden verstrekt in het kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden Diensten.

3.6
De Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan de afgegeven offerte indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte, geheel of gedeeltelijk, een vergissing of onjuistheid bevat.

3.7
De Offerte en/of Overeenkomst geldt alleen voor de daarin vastgelegde werkzaamheden en/of opdrachten. Indien blijkt dat een aanvullende opdracht nodig is, wordt hiervoor een nieuwe offerte gemaakt met de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden.

3.8
De berekende offerteprijs is gebaseerd op geschatte uren die nodig zijn voor het project, gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Gebaseerd op de voor Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven en alleen geldend voor het betreffende project.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1      
De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt in ieder geval tot stand op het moment waarop:

 1. Opdrachtgever het aanbod of de offerte van Opdrachtnemer mondeling, schriftelijk of per e-mail aanvaard; of
 2. Opdrachtnemer het verzoek of de opdracht van Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of
 3. Opdrachtnemer met medeweten van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Diensten.

4.2      
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

Artikel 5: Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1      
De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens en zaken die voor Opdrachtnemer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, op tijd beschikbaar worden gesteld. Daaronder vallen ook de juiste bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

5.2      
De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en zaken, ook als deze van andere partijen afkomstig zijn. De Opdrachtnemer behandelt deze verstrekte gegevens vertrouwelijk.

5.3      
De Opdrachtgever stelt zeker dat alle documenten en bestanden die aan Opdrachtnemer worden aangeleverd, eigendom zijn van de Opdrachtgever, geen inbreuk maken op merkrecht, auteursrecht, portretrecht e.d. van derden en sluit hiermee aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer hierover uit.

5.4      
Indien deze gegevens niet tijdig beschikbaar worden gesteld waardoor de gestelde einddatum of oplevertermijn niet haalbaar is, heeft Opdrachtnemer het recht om het uitvoeren van de werkzaamheden tijdelijk op te schorten totdat de benodigde zaken beschikbaar zijn gesteld. Mocht dit extra kosten met zich meebrengen, kan Opdrachtnemer deze doorbelasten.

5.5      
Mocht er gebruik worden gemaakt van gegevensdragers dan dienen beide partijen zeker te stellen dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

5.6      
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade als gevolg van het niet voldoen aan punt 6.1 t/m 6.3 van de Algemene Voorwaarden.

5.7      
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst schade hebben geleden waarvan de oorzaak aan anderen dan de Opdrachtnemer toe te schrijven zijn.

Artikel 6: Uitvoering Diensten

6.1      
Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit vanaf een eigen werklocatie en met eigen middelen. Indien wordt afgesproken op locatie werkzaamheden uit te voeren, zorgt Opdrachtgever dat Opdrachtnemer gebruik kan maken van de faciliteiten van Opdrachtgever.

6.2      
Indien er middelen moeten worden aangeschaft voor het uitvoeren van de Overeenkomst en de Opdrachtgever kan deze niet beschikbaar stellen, kan Opdrachtnemer hiervoor gemaakte kosten doorbelasten aan Opdrachtgever.

6.3     
Mocht voor het uitvoeren van de Overeenkomst, de inzet van derden nodig zijn, heeft Opdrachtnemer het recht om dit te doen. Voor deze derde partij gelden ook deze Algemene Voorwaarden.

6.4      
Opdrachtnemer zal de opdracht naar eer en geweten en met de beste kennis en kunde uitvoeren.

6.5      
Opdrachtnemer voert geen werkzaamheden uit die tegen eigen normen en waarden ingaan, in strijd zijn met de wet of maatschappelijk niet verantwoord zijn.

6.6      
Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een vast aantal uren of vooraf bepaalde einddatum, eindigt de Overeenkomst automatisch zodra alle uren zijn ingezet of de vastgelegde looptijd is bereikt.

6.7      
Zijn er voor het uitvoeren van de werkzaamheden meer uren nodig dan vooraf afgesproken, wordt ruim voor einde Overeenkomst een aanvullend voorstel door Opdrachtnemer voorgelegd aan Opdrachtgever. Hieruit kan dan een nieuwe Overeenkomst volgen met op dat moment geldende tarieven en Algemene Voorwaarden.

6.8      
Voor projecten of werkzaamheden met een afgesproken einddatum, dient deze einddatum wel realistisch en haalbaar te zijn. Alleen de Opdrachtnemer dient dit te beoordelen.

6.9      
Opdrachtnemer gaat geen resultaatverplichting aan maar een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zorgvuldig en bekwaam uit te voeren.

De Opdrachtnemer mag niet verantwoordelijk en daardoor aansprakelijk worden gehouden voor behaalde resultaten of het niet behalen van verwachte resultaten.

6.10    
Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle informatie doen toekomen waar Opdrachtnemer om heeft gevraagd, of waarvan Opdrachtgever in redelijkheid moet begrijpen dat Opdrachtnemer deze nodig heeft voor een juiste uitvoering van de Diensten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde informatie beschikbaar en loopt de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en eventuele extra vergoeding voor de Diensten voor rekening van Opdrachtgever.

6.11    
Opdrachtnemer is te allen tijde gebonden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Diensten, welke reeds van kracht is of in de toekomst van kracht wordt, voor zover de toepasselijkheid van deze wet- en regelgeving door partijen niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 7: Tarieven

7.1      
In de door partijen overeengekomen vergoeding voor de Diensten zijn alle kosten van Opdrachtnemer begrepen, tenzij anders overeengekomen. Alle door Opdrachtnemer in zijn offerte of factuur genoemde bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen.

7.2      
Opdrachtnemer zal geen meerkosten bij Opdrachtgever in rekening brengen, indien de wijziging van of aanvulling op de Diensten het gevolg is van omstandigheden die Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

7.3      
Indien een Overeenkomst zonder einddatum is aangegaan heeft Opdrachtnemer het recht om één keer per jaar de tarieven aan te passen. De Opdrachtgever wordt hiervan minimaal één maand voor ingangsdatum van de prijswijziging op de hoogte gesteld.

7.4      
Opdrachtnemer behoudt het recht om vergoedingen, zoals reis- en materiaalkosten, naar alle redelijkheid tussentijds te verhogen indien dit noodzakelijk is.

Artikel 8: Facturatie en betaling

8.1
Indien een Overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van maximaal 10 weken wordt een voorschot in rekening gebracht van 20% van het overeengekomen bedrag. Het resterende bedrag wordt als volgt doorbelast:

 • 30% van het totaalbedrag: 4 weken na startdatum
 • 30% van het totaalbedrag: 8 weken na startdatum
 • 20% van het totaalbedrag wordt op einddatum in rekening gebracht, incl. eventueel meerwerk.

8.2
Is de Overeenkomst aangegaan zonder vaste einddatum, zal maandelijks een factuur worden opgesteld voor de gewerkte uren en gemaakte kosten gedurende de betreffende periode. Deze factuur zal zijn voorzien van een duidelijke specificatie.

8.3
Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op de wijze en in de valuta zoals vermeld op de factuur, tenzij door partijen uitdrukkelijk een andere betaaltermijn of wijze van betaling is overeengekomen. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een vordering op Opdrachtnemer te verrekenen met de facturen van de Opdrachtnemer of zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer om die reden op te schorten.

8.4
De te betalen factuur wordt alleen via email naar Opdrachtgever verstuurd.

8.5
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is over de periode dat hij in verzuim is een rente verschuldigd, welke gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. Alle kosten die gepaard gaan met gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van Opdrachtgever.

8.6
Opdrachtnemer heeft het recht om bij het door Opdrachtgever niet betalen van de factuur, de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het openstaande factuurbedrag op de bankrekening van Opdrachtnemer is bijgeschreven.

8.7
Gedurende de duur van de openstaande betaling(en) heeft Opdrachtnemer het recht om  de door Opdrachtgever verstrekte hardware, software, databestanden en documenten als onderpand houden.

8.8      
Indien betaling door Opdrachtgever niet kan plaatsvinden wegens faillissement, opheffing, beslagname of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer direct op te eisen en komen reeds verleende licenties, indien van toepassing,  per direct te vervallen.

8.9      
Bezwaren tegen een factuur van Opdrachtnemer dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gemeld te worden. Een gedeeltelijke betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van het onbetwiste gedeelte niet op.

Artikel 9: Looptijd Overeenkomst

9.1      
De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde termijn tenzij dit door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vastgelegd.

9.2      
Indien geen duur voor de Overeenkomst is overeengekomen zal Opdrachtnemer de Diensten verrichten gedurende een bepaalde tijd van tenminste drie (3) maanden. Tussentijdse opzegging of beëindiging van de Overeenkomst is alleen mogelijk indien dit expliciet in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Indien een partij de Overeenkomst niet ten minste twee (2) maanden vóór het einde van de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd, zal de Overeenkomst nogmaals voor een bepaalde tijd van drie (3) maanden worden verlengd.

9.3      
Indien partijen binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde Diensten een termijn zijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen, waarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn zal worden gegund om de werkzaamheden alsnog te voltooien.

9.4      
De Overeenkomst tussen partijen kan door elk van de partijen met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, bij aangetekende brief worden ontbonden indien de andere partij één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst, niet nakomt, ondanks een schriftelijke sommatie waarbij een redelijke termijn is gesteld aan de andere partij om alsnog na te komen.

9.5      
Door het enkele intreden van één of meer van de hieronder opgesomde omstandigheden is een partij in gebreke en heeft de andere partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, onverminderd de overige wettelijke rechten die aan de andere partij toekomen:

 1. een partij staakt, ontbindt of liquideert haar bedrijf geheel of voor een belangrijk deel;
 2. een partij verzoekt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling;
 3. een partij wordt in staat van faillissement verklaard;

Artikel 10: Wijzigen, beëindigen en opzeggen van de Overeenkomst

10.1    
Als gevolg van punt 5.10 kan het zijn dat de looptijd of einddatum niet kan worden gehaald. Hierdoor zal ook dit in goed overleg worden aangepast.

10.2    
Indien er nog niet is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden en de Opdrachtgever wilt de Overeenkomst, ondanks accorderen van de offerte, toch beëindigen, dan zal Opdrachtgever dit schriftelijk met opgave van reden en binnen 14 kalenderdagen voor start werkzaamheden moeten doen.

Gebeurt annuleren binnen 7 kalenderdagen voor start, dient Opdrachtgever 30% van het geoffreerde bedrag te voldoen.

Gebeurt annuleren tot 5 kalenderdagen voor start, dient Opdrachtgever 40% van het geoffreerde bedrag te voldoen.

Beëindiging binnen 48 uur voor start, Opdrachtgever dient 50% van het geoffreerde bedrag te voldoen.

10.3    
Mocht een Overeenkomst zonder vastgelegde einddatum worden opgezegd, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van 4 weken. Tenzij vooraf anders is afgesproken.

Na opzegging zal in goed overleg worden vastgelegd welke werkzaamheden nog door Opdrachtnemer onder de Overeenkomst voorwaarden worden uitgevoerd en doorbelast.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1    
Voor elk van de partijen geldt dat vertrouwelijke informatie van de anderen partij met strikte vertrouwelijkheid wordt behandeld. Partijen komen overeen dat zij:

 1. geen vertrouwelijke informatie voor een ander doel dan voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie verstrekt is te zullen aanwenden; en
 2. vertrouwelijke informatie als strikt geheim zullen behandelen en deze niet openbaar zullen maken of onthullen aan derden, daaronder begrepen andere klanten van Opdrachtnemer, concurrenten van Opdrachtgever, het publiek of de pers.

11.2    
Voor elk van de partijen geldt dat alleen vertrouwelijke informatie zal worden verstrekt aan haar directeuren, personeel, gelieerde maatschappijen, advocaten, onderaannemers, tussenpersonen, hulppersonen en/of accountants, indien men van oordeel is dat deze dienen te beschikken over de vertrouwelijke informatie teneinde hun werkzaamheden voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst, te kunnen uitvoeren.

De betreffende partij zal de in dit artikel genoemde personen voorafgaand aan de ter beschikkingstelling van vertrouwelijke informatie nadrukkelijk over het vertrouwelijke karakter informeren en hen een gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen als geldt voor de partij zelf.

11.3    
Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van dit artikel 0 is het ieder der partijen toegestaan vertrouwelijke informatie openbaar te maken, c.q. te onthullen, indien deze partij daartoe op grond van een rechterlijk bevel of wettelijke verplichting gehouden is, mits:

 1. bij de onthulling de belangen van de partij, aan wie de vertrouwelijke informatie toebehoort, voldoende beschermd worden Overeenkomstig de Overeenkomst; en
 2. de onthullende partij de andere partij dusdanig tijdig op de hoogte heeft gebracht van deze verplichte onthulling dat de andere partij voldoende tijd heeft om een dergelijke onthulling bij de bevoegde instantie aan te vechten, mits een dergelijke melding is toegestaan.

11.4    
Voor elk van de partijen geldt dat op schriftelijk verzoek van de andere partij en in ieder geval bij beëindiging van de werkzaamheden of de Overeenkomst, om welke reden dan ook, alle vertrouwelijke informatie, die zij van de andere partij onder zich, heeft retourneren en/of vernietigen, zonder daarvan een kopie in enigerlei vorm of op enigerlei gegevensdrager achter te houden, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Artikel 12: Privacy

12.1    
Indien in het kader van uitvoering van de Diensten persoonsgegevens worden verwerkt door Opdrachtgever of Opdrachtnemer zullen partijen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving in acht nemen.

12.2    
De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer met de juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar Opdrachtgever zich aan moet houden, de werkzaamheden kan uitvoeren. De Opdrachtgever blijft hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 13: Overmacht

13.1    
Van overmacht bij de Opdrachtnemer is onder andere sprake indien de Opdrachtnemer verhinderd wordt aan de verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van: storingen met het internet, virusinfectie of computer hack door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens de Opdrachtnemer de Overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden.

13.2    
Onder overmacht valt ook iedere gebeurtenis of omstandigheid waardoor nakoming door de Opdrachtnemer zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

13.3    
Er is ook sprake van overmacht bij een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van de Opdrachtnemer waardoor de Opdrachtnemer de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

13.4    
Indien door overmacht redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en op tijd kunnen worden uitgevoerd, wordt de Overeenkomst uitgesteld of verplaatst.

13.5    
Is de einddatum van de Overeenkomst bereikt zonder dat de werkzaamheden uitgevoerd en/of gereed zijn, komt de Overeenkomst niet te vervallen maar blijft geldig en blijft de bijbehorende betalingsverplichting van Opdrachtgever bestaand.

13.6    
Gedurende de periode dat de overmacht duurt kunnen beide partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, kunnen beide partijen na wederzijds goedvinden, de Overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.7    
Indien de Opdrachtnemer op het moment van het intreden van overmacht al een gedeelte van de verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen heeft de Opdrachtnemer het recht om de reeds uitgevoerde werkzaamheden te declareren. De Opdrachtgever heeft dan de verplichting om deze declaratie te voldoen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1    
Indien Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden, gebruik maakt van online diensten of software van derden, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, veroorzaakt door deze online diensten en/of software.

14.2    
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst tenzij dit met grove schuld en opzettelijk is veroorzaakt.

14.3    
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole van de uitgevoerde werkzaamheden en is altijd eindverantwoordelijk van het resultaat. 

14.4    
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van aanpassingen door derden of Opdrachtgever in de door haar aangeleverde content.

14.5    
Indien de Opdrachtnemer een schadevergoeding aan Opdrachtgever moet betalen, mag dit bedrag niet meer zijn dat het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
Indien de verzekeringspartij de schadeclaim niet uitbetaald heeft Opdrachtgever het recht om de aan Opdrachtnemer betaalde facturen tot maximaal twee maanden voor dat de schade is ontstaan, terug te vorderen.
Het betreft alleen vergoeding van directe schade. Indirecte schade zoals o.a. gevolgschade is hiervan uitgesloten.

14.6    
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer te allen tijde  van alle aanspraken van derden die verband houden met de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

15.1    
De rechten van intellectuele eigendom van de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde documenten, materialen en content heeft de Opdrachtnemer.  Het is de Opdrachtgever absoluut niet toegestaan om het verstrekte materiaal zonder toestemming van Opdrachtnemer te kopiëren/drukken/publiceren, openbaar te maken of te verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. Indien deze rechten worden overgedragen aan Opdrachtgever dient Opdrachtgever wel altijd naamsvermelding te doen. Handelingen in strijd hiermee is een schending van het auteursrecht.

15.2    
Indien er sprake is van inbreuk op auteursrecht, dan dient Opdrachtgever de schade hiervoor te vergoeden. De hoogte van deze boete kan oplopen tot maximaal 2x de licentievergoeding die Opdrachtnemer standaard berekent.

15.3    
Met het aangaan van de Overeenkomst wordt duidelijk vastgelegd dat de Opdrachtgever akkoord gaat met gebruik van beeldmateriaal, gebruikt voor advertenties, sociale media, portfolio. Mocht dit niet wenselijk zijn, wordt dit heel specifiek vooraf vastgelegd.

Artikel 16: Klachten

16.1    
Klachten over offertes, uitgevoerde werkzaamheden of facturen, dienen door de Opdrachtgever uiterlijk 15 werkdagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk en duidelijk omschreven, aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Opdrachtnemer zal uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk hierop reageren.

16.2    
Indien een klacht na 15 werkdagen wordt ingediend wordt deze niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging en vergoeding.

16.3    
Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht de factuurbetaling op te schorten.

Artikel 17: Overige bepalingen

17.1    
De Diensten van Opdrachtnemer worden altijd online beschikbaar gesteld. Tenzij expliciet anders vastgelegd. Hierdoor kan Opdrachtnemer niet garanderen dat de materialen altijd en overal beschikbaar zijn. Opdrachtnemer doet al het mogelijke om hier zoveel mogelijk aan te voldoen.

17.2    
De uitvoering van de Diensten of de inhoud van de Overeenkomst tussen partijen zal niet worden beschouwd als het bestaan of doen ontstaan van een agentschap of joint venture tussen beide partijen. Het is geen der partijen toegestaan om enige verplichting (mede) namens de andere partij aan te gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.3    
Het is partijen niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit een tussen hen bestaande Overeenkomst over te dragen of te verpanden aan derden, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

17.4    
Ingeval een opdracht aan Opdrachtnemer wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn ter zake van de Diensten.

Artikel 18: Toepasselijk recht/geschillen

18.1    
Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

18.2    
De rechter binnen het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

18.3    
In geval van een conflict doen beide partijen het uiterste om een oplossing hiervoor te vinden. Mocht het conflict niet onderling kunnen worden opgelost en een rechter dient hierover te beslissen dan kan dit alleen gebeuren in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.
De verjaringstermijn voor conflicten is 12 maanden tenzij wettelijk anders is vastgelegd.

18.4    
Conform artikel 3:42 BW kan een nietige rechtshandeling worden omgezet in een andere rechtsgeldige rechtshandeling indien deze voor wat betreft gevolg in grote mate vergelijkbaar is. 

script